رفرکتومتر رومیزی آبه ساخت اپتیکا ایتالیا

بسمه تعالی


رفرکتومتر از دو قسمت رفرکت و متر به معنای شکست و سنجش به معنای شکست سنج یا دستگاه قرائت مقدار شکست نور تشکیل می گردد و برای تشخیص مقدار ضریب شکست نور در مایعات و اندازه گیری غلظت یا بریکس مایعات استفاده می گردد.
ضریب شکست به عبارتی نسبت سرعت نور در دو محیط متفاوت می باشد در واقع سرعت نور در یک محیط نسبت به سرعت نوردر یک محیط دیگر تحت عنوان ضریب شکست نامیده می گردد.
مشخصات رفرکتومتر رومیزی آبه چشمی ساخت اپتیکا ایتالیا:
بازه ضریب شکست: 1.300 تا 1.700 ndدقت: 0.0003 ndدرجه بندی: 0.0005

بازه قند :0 تا 95 درصد در 1.300 تا 1.500رفرکتومتر اپتیکا دارای دماسنج دیجیتال جهت سنجش دمای نمونه و قابلیت اتصال به حمام سیرکوله دمایی جهت تنظیم دمای منشور و دارای منبع نور مجزا مدل 2wajتجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 17 Average: 5]