رفرکتومتر چشمی 0 تا 80

رفرکتومتر 0 تا 80 با بازه فوق توانایی کارکرد بصورت عمومی داشته و در صنایع غذایی و شیمیایی و...کاربرد داشته و عموما با دقت درجه بندی 0/5 ارائه می گردد.

رفرکتومتر0-80 ساخت اپتیکا دارای دقت 0/5 بوده و دارای قابلیت میکرومتری و شفاف سازی صفحه بوده و دارای گارد چشمی جهت جلوگیری از ورود نور بوده دستگاه فوق دارای منبع نور led جانبی جهت کار در مناطق کم نور وتاریک بوده و دارای دوام و کیفیت مناسبی می باشد.

در ضمن رفرکتومتر 0 تا 80 ساخت تایوان و ساخت auxilab اسپانیا نیز با مشخصات فوق قابل ارائه می باشند.

رفرکتومتر چشمی 0 تا 80 درصد
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 16 Average: 4.9]