رفرکتومتر 28 - 62 درصد

.برای شناسایی مواد و اندازه گیری غلظت مایعات از رفرکتومترها استفاده می گردد. از آنجا که ضریب شکست (R.I.) یک محلول متناسب با غلظت است ، تشخیص مواد یا اندازه گیری خلوص و غلظت محلول ها آسانتر است. رفرکتومترهای عموما در دمای 20 درجه سانتیگراد کالیبره می شوند. اکثر رفرکتومترها مجهز به جبران دمایی اتوماتیک (ATC) هستند.
رفرکتومتر 28-62 دارای مشخصات ذیل می باشد.


بازه سنجش: رفرکتومتر 28- 62

دقت :0/2 درصد


رفرکتومتر در رنج 28 تا 62 از کمپانی های testtools کره و euromex هلند و auxilab اسپانیا و ساخت چین قابل ارائه می باشند

رفرکتومتر 28-62
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 4.9]