بنام خدا برای شناسایی مواد و اندازه گیری غلظت مایعات از رفرکتومترها استفاده می گردد. از آنجا که ضریب شکست (R.I.) یک محلول متناسب با غلظت است ، تشخیص مواد با اندازه گیری خلوص و غلظت محلول ها آسان می باشد. رفرکتومترهای عموما در دمای 20 درجه سانتیگراد کالیبره می شوند.


رفرکتومتر58 -92 درصد برای اندازه گیری محلول های غلیظ قندی کاربرد داشته ودارای مشخصات زیر است:

بازه سنجش: رفرکتومتر 58 تا 92 درصد

دقت:0/2 یا 0/5


رفرکتومتر چشمی فوق از کمپانی های TEXIM تایوان و AUXILAB اسپانیا و EUROMEX هلند و... قابل ارائه می باشند

رفرکتومتر 58-92 درصد
تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 12 Average: 5]