قرص دی پی دی

به نام خدا

قرص دی پی دی برای قرائت میزان کلر که جهت ضدعفونی کردن انواع آب استفاده می گردد کاربرد داشته و قرص dpd معمولا برای تست مقدار کلرانواع استخرها وآب آشامیدنی و آب های صنعتی استفاده می شود

قرص دی پی دی چیست؟


قرص dpd یا به عبارت دیگر diethyl-p- phenylenediamine که ماده اساسی تشکیل دهنده قرص dpd است برای سنجش میزان ماده کلر درداخل آب استفاده می گردد .
دی اتیل پی فنیلن دی آمین به مقداریک گرم در 10میلی لیتر آب با توجه به مقدار کلری که در داخل آب قبلا حل شده است باعث پدید آمدن طیف های رنگی مختلفی از قرمز پررنگ تا کمرنگ می گردد.
که هر آنچه میزان کلر در آب بالاتر باشد طیف با رنگ بیشتری پدیدار می شود به منظور اندازه گیری کلر توتال بایستی قرص dpd شماره3 پس از قرص dpd شماره یک درآب انداخته شود جهت سنجش کلر توتال و یا بعبارت دیگر میزان کلر کل آب و سپس تفاوت دو اندازه گیری با قرص dpd شماره 1 وقرص dpd شماره3 نمایانگر مقدار کلر باقی مانده یا کلرآمین در داخل آب می باشد.

کمپانی های مختلفی تولید کننده قرص سنجش کلر یا قرص dpd در دنیا می باشند.


که در کشورما به عناوین زیر ارائه می گردند.


قرص dpd لاوی باند lovibond dpd

قرص dpd پالین تست pallintest dpd

قرص dpd لاموت lamotte dpd

پودر دی پی دی هک hach dpd


قرص bdh dpd
قرص های دی پی دی مزبور دارای انواع مختلفی هستند . که به بخش زیر تقسیم می گردند.

قرص dpd 1

قرص dpd 3

قرص dpd 4

علاوه بر موارد مزبور قرص فنول رد برای سنجش میزان پی اچ آب استفاده می گردد.


کاربرد قرص dpd های فوق به صورت ذیل می باشد.

قرص دی پی دی 1 یا dpd1 که جهت سنجش کلر آزاد در آب استفاده می شود.(دی پی دی no.1)
قرص دی پی دی 2 یا dpd2 که با پتاسیم یدید پایدارشده گردیده وجهت فعال کردن منو کلرآمین استفاده می گردد.

قرص دی پی دی 3 یا dpd3قرصی است که برای سنجش میزان کلر توتال در آب استفاده می گردد. (دی پی دی no.3)


قرص دی پی دی 4 یا dpd3 قرصی است که برای سنجش میزان اوزون در آب استفاده می شود. (دی پی دی no.4)در کنار موارد فوق قرص فنول رد یا پی اچ جهت سنجش Phآب استفاده می شود.


این مجموعه انواع قرص dpd های فوق را از کمپانی های پالین تست و لاوی باند و لاموت آمریکا با بسته بندی های زیر ارائه می کند.

قرص dpd 1 ساختlovibindدر بسته های 250عددی(لاویباند)


قرص dpd 3 ساخت lovibondدربسته های 250عددی(لاویباند)


قرص فنول رد ساخت lovibond دربسته های 250عددی (لاویباند)


قرص dpd 4 ساخت lovibondدر بسته های 100و500عددی(لاویباند)

قرص dpd 1 ساخت lamotteدربسته های 1000عددی و500عددی و250عددی (لاموت)

قرص dpd 4 ساخت lamotteدر بسته های 250عددی (لاموت)

قرص dpd 3 ساخت lamotte دربسته های 250عددی و500و1000عددی (لاموت)


قرص فنول رد ساختlamotte دربسته های250عددی و 500و 1000عددی (لاموت)


قرص dpd 1 ساختpallintest دربسته های 250عددی (پالین تست)


قرص dpd 3 ساختpallintestدربسته های 250عددی (پالین تست)


قرص dpd 4 ساختpallintest دربسته های 250عددی (پالین تست)


تمامی قرص های دی پی دی این مرکز دارای تاریخ اکسپایر بالای دو سال تا سه سال می باشند.


در ضمن قرص های dpd 1 دستگاهی از لاموت آمریکا ( lamotte dpd no.1)

قرص dpd 3 دستگاهی از لاموت آمریکا (dpd no.3 lamotte)


قرص dpd 1 دستگاهی از لاویباند آلمان(dpd no.1 lovibind)


قرص dpd3 دستگاهی از لاوییاند آلمان(dpd no.3 lovibind)


قرص dpd 4 دستگاهی ازلاوییاند آلمان(dpd no.4 lovibond)


قرص dpd 1 دستگاهی از پالین تست انگلستان(dpd no.1 pallintest)


قرص dpd 3 دستگاهی از پالین تست انگلستان (dpd no.3 pallintest)


قرص dpd 4 دستگاهی از پالین تست انگلستان (dpd no.4 pallintest)قرص dpd
های دستگاهی دارای قیمتی بالاتر نسبت به دی پی دی های دستی بوده وپس از حل شدن در آب وتغیر رنگ محیط شفاف وکم کدورتی نسبت به دی پی دی های دستی ایجاد می کند.

تجهیزات آزمایشگاهی
Click to rate this post!
[Total: 19 Average: 4.9]